Klachtenreglement

U kunt het klachtenformulier hier downloaden.

Het Andalus Taleninstituut probeert haar diensten naar uitstekendheid te verlenen. Dit is een proces dat altijd in ontwikkeling is.

De tevredenheid van onze klanten (cursisten) en andere partijen met wie wij samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. De feedback van de gebruikers van onze diensten is van essentieel belang om deze diensten te optimaliseren. Ontevredenheid en klachten zijn hier onderdeel van en worden altijd serieus genomen. Goede communicatie en dialoog zien wij als de basis voor een goede relatie met onze cursisten en andere betrokkenen. Daarom adviseren wij om onvrede en klachten zo snel mogelijk aan ons te communiceren.

Klachten worden geregistreerd en jaarlijks geëvalueerd om eventueel verbetermaatregelen te treffen. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wij informeren onze werknemers en externen die wij inhuren over hoe wij omgaan met klachten en dit klachtenreglement.

Wat verstaan wij onder een klacht en onder klager?
Onder klacht verstaan wij een schriftelijke melding van ontevredenheid over de inhoud en vorm van onze lessen; over een van onze docenten of andere medewerkers/ extern ingehuurd personeel; of over elk ander punt dat te maken heeft met de resultaten en/of dienstverlening van het Andalus Taleninstituut.

Een klacht kan ingediend worden door cursisten van het Andalus Taleninstituut, hun begeleiders en ook door derde partijen waarmee het Andalus Taleninstituut samenwerkt of die anderszins betrokken zijn bij de dienstverlening van het Andalus Taleninstituut.

Een klager is degene de een klacht indient over het Andalus Taleninstituut.

De eerste stap
Voordat een klacht formeel wordt ingediend, kan onvrede vaak opgelost worden door een gesprek aan te gaan met ons. Als hiermee uw onvrede niet is weggenomen, kunt u een klacht indienen volgens onderstaande procedure.

Een klacht indienen
Voor het indienen van een klacht, dient u het klachtenformulier te downloaden op www.andalus.nl en deze volledig ingevuld en ondertekend aan ons te doen toekomen. Dit kan door een scan van de ondertekende klachtenformulier per e-mail te versturen naar klachten@andalus.nl, of per post naar:

Andalus Taleninstituut
s-Gravendijkwal 32
3014 EA Rotterdam

Alle klachten worden serieus genomen. Wij doen ons best om alle klachten in behandeling te nemen.

Na het indienen van de formele klacht ziet de procedure er als volgt uit:

  • Binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen ontvangt de klager een ontvangstbevestiging van de klacht en een schatting van de afhandelingstijd.
  • Mocht de klacht niet in behandeling genomen worden, dan wordt de klager binnen 4 weken na het indienden van de klacht daarvan op de hoogte gesteld.
  • De klacht zal binnen een termijn van 6 weken afgehandeld worden en de uitkomst van de procedure zal schriftelijk gecommuniceerd worden aan de klager.
  • De klacht wordt in behandeling genomen door een onafhankelijke medewerker van het Andalus Taleninstituut.
  • Indien de klager behoefte heeft om advies in te winnen en bijgestaan te worden bij zijn klacht, dan kan de klager gratis contact opnemen met de klachtenlijn van stichting Blik op Werk via klachten@ikwilinburgeren.nl of telefonisch op nummer: 030 30 30 645
  • In het geval dat het Andalus Taleninstituut de klacht niet naar tevredenheid oplost, kan de klager de klacht voorleggen aan het College van Arbitrage van Stichting Blik op Werk. Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring worden de relevante stukken geleverd aan het College van Arbitrage. Het advies dat gegeven wordt door het College van Arbitrage is definitief en beide partijen dienen dit advies op te volgen.

Het Andalus Taleninstituut stelt werknemers en cursisten op de hoogte van van het bestaan en vindplaats van dit reglement.

Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtenreglement van het Andalus Taleninstituut.